Autobusová doprava - katalog

autobusová doprava po celé ČR

Smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

Eduard Vonásek se sídlem na adrese Blachutova 929/1, Praha 9, PSČ 19600, IČ: 87785099 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetového katalogu autobusových dopravců, dostupného na adrese (URL) http://www.najdiautobus.cz (dále jen „Katalog“). 

Provozovatel je oprávněn poskytovat přístup k uživatelskému rozhraní Katalogu (dále jen „Servisní stránky“) sloužícímu pro vložení a editaci jednotlivých prezentací firem a dalších dat z oblasti autobusové dopravy.

Objednavatelem placené registrace do katalogu (dále jen „Objednavatel“) je fyzická či právnická osoba objednávající přístup do Servisních stránek, jejichž prostřednictvím lze vložit a editovat prezentaci firmy na stránkách Katalogu. Registrace jakož i následné zveřejnění firemní prezentace podléhá dle rozhodnutí Provozovatele úhradě, a to dle Ceníku  na adrese (URL) http://www.najdiautobus.cz/ceny.

Rozsah a obsah předmětu plnění

Přístup do Servisních stránek je umožněn na základě registrace, čímž vzniká Smluvní vztah. Registraci lze provést na http://www.najdiautobus.cz/user/register. Objednavatel na základě registrace obdrží výzvu k uhrazení platby. Při registraci v bezplatném období obdrží výzvu k platbě až před ukončením bezplatného období. Pokud nebude platba do 10-ti pracovních dnů po odeslání výzvy k platbě uhrazena, Provozovatel má právo registraci zrušit a vyjmout z katalogu prezentaci Objednavatele, který neuhradil platbu ve stanovené lhůtě.

Ochrana osobních údajů

Veškeré uvedené údaje Objednavatele včetně identifikace firmy a osob oprávněných jednat jeho jménem musí být úplné, aktuální a pravdivé. Souhlasem se Smluvními podmínkami Objednavatel uděluje Provozovateli, jako správci údajů, souhlas se zpracováváním svých v registraci uvedených osobních údajů. Provozovatel bude tyto údaje zpracovávat formou počítačové databáze nebo ručně a to pouze prostřednictvím svých zaměstnanců. Tyto osobní údaje budou použité dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, budou sloužit pouze provozu tohoto katalogu a nebudou poskytovány třetím osobám.

Prezentace zveřejňovaná Objednavatelem prostřednictvím Servisních stránek je zpřístupněna všem uživatelům počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím URL adresy http://www.najdiautobus.cz. Pro přístup k Servisním stránkám slouží Identifikační jméno a heslo Objednavatele. Objednavatel není oprávněn zpřístupnit heslo třetím osobám či se pokoušet o neoprávněný přístup a neoprávněnou manipulaci s daty v Katalogu. V případě takového jednání Objednavatele je Objednavatel plně odpovědný za případné zneužití Servisních stránek a/nebo za zneužití svého uživatelského jména a/nebo hesla.

Zrušení registrace ze strany Objednavatele

Objednavatel je oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit, a to nezaplacením poplatku na další registrační období, nebo prostřednictvím žádosti odeslané z autorizovaného e-mailu Objednavatele adresovaného na e-mail Provozovatele registrace@najdiautobus.cz. Do hlavičky takového e-mailu uvede „Žádost o zrušení registrace“.

Ztráta nebo zapomenutí hesla

V případě ztráty či zapomenutí hesla Objednavatel zašle žádost o zaslání nového hesla kliknutím na tlačítko “Zaslat nové heslo” v přihlášení do Servisních stránek. Na základě tohoto požadavku bude Objednavateli odeslán na autorizovaný e-mail odkaz pro změnu hesla. Kliknutím na tento odkaz bude Objednavateli odeslané nové heslo na autorizovaný e-mail.

Bezplatné období

Provozovatel si vyhrazuje právo na zavedení a zrušení bezplatného období a to i pro jednotlivé kraje nebo sekce katalogu. O této změně bude Objednavatel informován e-mailem 14 dní před zavedením a zrušením tohoto bezplatného období.

Finanční podmínky

Provozovatel na základě registrace, před koncem časového období nebo před koncem bezplatného období zašle Objednavateli výzvu k platbě za danou službu dle ceníku služeb. Výzvu k platbě zašle Provozovatel na autorizovaný e-mail Objednavatele ve formátu PDF. Po uhrazení platby bude Objednavateli vystavena faktura, která bude odeslána na autorizovaný e-mail ve formátu PDF nebo poštou na fakturační adresu Objednavatele. Odeslání faktury poštou je zpoplatněno 20,- Kč. Pokud Objednavatel požaduje odesílání faktur poštou zaškrtne při registraci u fakturačních údajů „zasílání faktur poštou”.

Poplatek za registraci je jednorázový pro dané časové období a je nevratný. Nárok na vrácení úhrady za registraci nebo její poměrné části má Objednavatel v případě uznané reklamace nebo jednostranné změny těchto Smluvních podmínek ze strany Provozovatele a to v případě, že Objednavatel s touto změnou nesouhlasí.

Prezentace firmy je zveřejněna ihned po registraci. Pokud do 10-ti pracovních dnů ode dne odeslání výzvy k platbě e-mailem na autorizovaný e-mail Objednavatele nebude platba uhrazena má Provozovatel právo tuto registraci odstranit z katalogu.

Provozovatel je oprávněn nezveřejnit, pozastavit nebo odstranit prezentaci Objednavatele v případě neúplně uhrazených plateb či při nemožnosti identifikace platby (neuvedení variabilního symbolu).

Zasílání informačních materiálů

Objednavatel stvrzením těchto Smluvních podmínek souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn zasílat Objednavateli informační materiály týkající se provozu tohoto Katalogu nebo služeb s tímto katalogem souvisejících.

Reklamace

V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny. Objednavatel je povinen reklamaci učinit písemně, autorizovaným e-mailem. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dní ode dne, kdy Objednavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení Provozovatele.

Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost Katalogu a to po dobu delší než 6 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne nebo jakýkoliv nezobrazování firemní prezentace při správné filtraci.

Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti stránek Provozovatele.

Zadání a editace dat pro firemní prezentaci

Veškerá data zadává Objednavatel do Servisních stránek na vlastní účet a náklady v souladu s pokyny Provozovatele (zejména „odst. Pravidla firemní prezentace a Registrační údaje“). Objednavatel je oprávněn v rámci Servisních stránek zadávat, upravovat a jinak editovat vlastní firemní prezentaci, tj. vozidel, které sám vlastní, nebo vozidel, které je oprávněn nabízet na základě uzavřených zprostředkovatelských a/nebo podobných smluv s příslušnými vlastníky daných vozidel.

Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednavatel. Objednavatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakýkoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Objednavatelem zadaných dat prostřednictvím Servisních stránek, a případné nároky, jež Provozovateli vzniknou z titulu takového jednání třetích osob v příčinné souvislosti s jednáním Objednavatele, Provozovatele odškodní.

Provozovatel poskytuje všem registrovaným uživatelům technickou podporu na helpdesk@najdiautobus.cz.

Pravidla firemní prezentace

Systém je určen pro samoobslužné vkládání, správu a zveřejňování prezentace firem, pronájem domény a poskytnutí e-mailové adresy, před vstupem do systému se musí Objednavatel přihlásit (registrovat). Do katalogu najdiautobus.cz lze registrovat pouze firemní prezentace aktivních firem v oblasti autobusových dopravců. Prezentační obsah je přijímán v českém jazyce, s diakritikou a celkově v souladu s platnými pravidly českého pravopisu. Objednavatel se zavazuje zařazovat prezentace do odpovídající kategorie dle typu a druhu vozidla a co nejrychleji aktualizovat prezentace, když dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. Objednavatel se zavazuje zařazovat odpovídající údaje o vozidlech a cenách do správných kolonek a míst k tomu určených a nezveřejňovat žádné kontaktní informace na osoby, firmy nebo webové stránky mimo místa těmto údajům určená. Objednavatel se zavazuje v prezentované nabídce poskytovat informace pravdivé, a to včetně fotodokumentace.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit či smazat jakýkoliv údaje ve firemní prezentaci, nebo pronajaté doméně pokud:

 • jsou v rozporu s právním řádem České republiky,
 • jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek,
 • svým obsahem odporují zájmům Provozovatele či jsou v rozporu s těmito Smluvními podmínkami zejména pravidly prezentace.

Provozovatel si vyhrazuje právo firemní prezentaci kdykoli přerušit či ukončit, nebo pozastavit její činnost, vyřadit Objednavatele ze systému nebo mu odepřít přístup do Katalogu z důvodu porušení některého ustanovení těchto Smluvních podmínek, a to zejména při jejich opakovaném porušování.

V případě obnovení registrace je Provozovatel oprávněn po Objednavateli, jehož registrace byla zrušena z důvodu uvedeného v pravidlech prezentace těchto Smluvních podmínek, požadovat úhradu jednorázového poplatku za obnovu registrace ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých). Provozovatel není povinen archivovat prezentaci v Servisních stránkách.

Provozovatel zaručuje, že řazení firemních prezentací je jednotné a plně zautomatizované pro všechny uživatele systému. Na relevanci pořadí jednotlivých prezentací mají vliv například datum registrace firemní prezentace, změna cen, věrnostní charakter klienta (délka spolupráce) a další.

Registrační údaje

IČ  – Identifikační číslo přidělené Živnostenským úřadem slouží jako přihlašovací jméno k opakovanému přihlášení do servisních stránek pro změnu nebo editaci dat vaší firemní prezentace.

DIČ - Daňové identifikační číslo.

Název firmy - musí být uveden v podobě, v jaké se vyskytuje v rejstřících Ministerstva financí (systém ARES).

Nepřípustné je přidávat do názvu firmy dodatky nebo klíčová slova, pokud se nevyskytují v názvu firmy v rejstřících Ministerstva financí. Například "Josef Novák" oproti "Josef Novák - Osobní doprava".

Jedinými přípustnými výjimkami proti názvu v rejstřících jsou tyto:

 • firma je v rejstříku uvedena jako "1. Dopravní" a v katalogu najdiautobus.cz chce být uvedena jako "První Dopravní" (opačně to není nepřípustné)
 • firma je v rejstříku zapsána písmeny prokládanými mezerou, v katalogu najdiautobus.cz bude uvedena bez prokládání, např.: "Autobusová doprava" oproti "A u t o b u s o v á d o p r a v a"

Popis činnosti - musí být souhrn činností, kterými se firma zabývá, musí být v logických větách v českém jazyce. (Počet znaků je limitován podle typu registrace)

Zvláště v popisu činnosti nesmí být:

 • popisek nesmí být pouhým výpisem klíčových slov,
 • obchodní sdělení, reklama či zmínky o konkurenci,
 • psaní tázacích, zvolacích a rozkazovacích vět,
 • zveřejnění verzálkami psaných slov (pokud se nejedná o zkratky či názvy, které se oficiálně zapisují pouze verzálkami),
 • uveřejnění více než jednoho vykřičníku (před vykřičníkem nesmí být mezera),
 • několikanásobné opakování slova/fráze, nadměrná interpunkce (tři tečky), „smajlíky“, HTML značky,

Konečnou podobu popisu činnosti u firemní prezentace určuje administrátor katalogu najdiautobus.cz a vyhrazuje si právo upravit jeho konečné znění.

Telefon - telefonní číslo musí být v mezinárodním formátu.

URL (adresa WWW stránek) - musí být funkční a obsahově synchronní, ze stránky musí být možnost vrátit se jediným kliknutím na tlačítko zpět, musí odkazovat na hlavní stránky firmy, nikoli na některou konkrétní podstránku a nesmí se jednat o přesměrovanou doménu (redirect). Stránky budou uvedeny s www před doménou, pokud v tomto tvaru fungují. V Katalogu nebudou zveřejňovány odkazy na servery se stejným zaměřením jako Katalog.

Jméno - musí být uvedeno v podobě, v jaké se vyskytuje v rejstřících Ministerstva financí (systém ARES).

Příjmení - musí být uvedeno v podobě, v jaké se vyskytuje v rejstřících Ministerstva financí (systém ARES).

Adresa firmy - v registraci je možné zadat dvě adresy. Jedna ze dvou adres musí být uvedena v podobě, v jaké se vyskytuje v rejstřících Ministerstva financí (systém ARES), ve většině případů adresa fakturační, na kterou budou vystavovány popř. odesílány faktury. Druhou adresu musíte zadat jakoukoliv adresu, na které působí vaše firma, tato adresa však musí být v kraji, ve kterém je vaše firma v katalogu osobnidoprava registrována. Adresy mohou být totožné.

E-mail (autorizovaný e-mail) – e-mailová schránka musí být funkční, bez e-mailové schránky není možné se zaregistrovat. Ihned po registraci do ní dostanete zprávu, ve které bude vaše heslo pro přihlášení do katalogu.

V registraci můžete přidat logo firmy, neomezený počet autobusů, každý zaregistrovaný autobus může mít max. 4 fotografií. Fotografie musí být ve formátu JPG. Pokud vám nejdou fotografie vložit, zašlete je na e-mail Provozovatele helpdesk@najdiautobus.cz. Logo musí zastupovat značku firmy, musí se skládat z písmového názvu firmy doplněného grafickým symbolem a nesmí se jednat o fotografii. Fotografie ani logo nesmí obsahovat jakékoliv obchodní sdělení, reklamní letáky, slogany, logo firmy, náhledy webových stránek nebo cenu. Není přípustné uveřejňovat přetažené a neautorizované fotografie od jiných uživatelů systému nebo z katalogů, letáků a časopisů, atd.

Závěrečná ustanovení

Podoba firemních prezentací, podléhá těmto Smluvním podmínkám. Jakýkoliv porušení zde uvedených pravidel může mít za následek editaci či smazání firemního zápisu. Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí obchodními podmínkami pro umisťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů a příslušnou právní úpravou, a to zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

Jakýkoliv užití obsahu Katalogu, popř. jeho částí, Objednavatelem jiným způsobem než pro účely, k nimž je Katalog určen, zejména jakýkoliv šíření obsahu Katalogu, je zakázáno. Jsou zakázány veškeré zásahy do technického nebo věcného obsahu Katalogu. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených v Katalogu pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakýkoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány.

Registrace firmy ani stránka, na kterou odkazuje, nesmí odporovat platným mezinárodním právním normám, platným právním normám České republiky, obecně uznávaným mravním hodnotám a etickým pravidlům Provozovatele.

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody či ušlý zisk vzniklé uvedením podoby odkazu do souladu s těmito pravidly, ať již v okamžiku zobrazení firemní prezentace či během pozdější kontroly. Správce katalogu si vyhrazuje právo přeřadit firemní prezentaci, u které zjistí spekulaci s názvem firmy za účelem zvýhodnění zařazení v katalogu, na jím určené pořadí.

Dojde-li ke změně registračních a kontaktních údajů jak u Objednavatele, tak u Provozovatele, jsou smluvní strany povinny se o tom vzájemně neprodleně informovat.

Veškeré písemnosti zasílané poštou se považují za doručené 7. dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Podmínky i bez předchozího souhlasu Objednavatele, a to tím způsobem, že jejich poslední nové a úplné znění zveřejní na stránkách Katalogu. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Podmínek v účinnost, pokud není v Podmínkách stanoveno datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně Podmínek, bude v Katalogu zveřejněno nejméně po dobu 1 měsíce ode dne, kdy nové znění Podmínek vstoupí v platnost a účinnost.

Jakýkoliv výjimky z uvedených pravidel jsou možné pouze se souhlasem Provozovatele.

Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 22. 10 2015.